Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer

Naam: Epona paardensport

Vestigingsadres: 1880 Nieuwenrode, Belgie

Telefoonnr. en tijdstippen waarop de ondernemer te bereiken is:  0468 16 79 07 tijdens kantooruren van 10u tot 18u30, niet op maandag. E-mailadres: epona.paardensport@telenet.be

Btw nr. BE0861.337.333

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

1.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij Epona paardensport er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden,

1.2Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen ondernemer en consument. (via E-shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en betalingsfaciliteiten) van Epona paardensport.

1.3Door het sluiten van de overeenkomst aanvaardt de koper ondubbelzinnig de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden aangeraden om bij het plaatsen van een bestelling (die ten allen tijde kunnen veranderen) deze af te drukken en bij te houden samen met de overige correspondentie aangaande de overeenkomst.

1.4In geval van betwisting kunnen partijen beroep doen op de afgeprinte kopies van de transactiegegevens.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 

2.1 Indien de koper via E-shop van Epona paardensport een bepaald product besteld, zal Epona paardensport deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Tegelijk met deze bevestiging verstrekt Epona paardensport informatie over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de koper, alsmede de plaats van levering.

 

2.2De overeenkomst komt tot stand vanaf de e-mail is verzonden; waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

 

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van Epona paardensport.

2.3Epona paardensport heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. Indien Epona paardensport de bestelling niet bevestigt zal Epona paardensport de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de koper meedelen. (tenzij het om een technisch probleem gaat)

Epona paardensport heeft de volledige vrijheid om een koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van Epona paardensport en/of de internetsites van Epona paardensport.

 

Artikel 3: Verzaking aan de overeenkomst

 

3.1 Binnen een termijn van veertien (14) werkdagen na de ontvangst van het product heeft de koper het recht om aan de overeenkomst te verzaken. De koper moet Epona paardensport binnen voornoemde termijn per e-mail informeren van deze verzaking. De koper zal binnen veertien (14) dagen nadat hij Epona paardensport heeft geinformeerd omtrent deze verzaking het product terugzenden aan Epona paardensport.

 

3.2Producten moeten worden teruggegeven bij voorkeur in hun originele verpakking naar het volgende adres: Epona paardensport Merchtemsesteenweg 51, 1861 Wolvertem. Bewijs van versturen per post of via relais moeten geldig zijn. Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, zal Epona paardensport de koper terugbetalen.

Artikel 4: Prijs

 

4.1De prijzen die van toepassing zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling zijn van kracht. Deze prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn BTW inbegrepen. Eventuele belastingen, transportkosten of andere heffingen aan de producten en dit wordt duidelijk vermeld bij het plaatsen van de bestelling via internet.

De aankoper zal diegene kiezen die hem het beste schikt in de voorgestelde lijst.

 

4.2Bij aanschaf van een product is de koper gehouden om aan Epona paardensport de prijs te betalen zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van Epona paardensport was aangeduid. Echter indien de prijs

ondubbelzinnig een materiele vergissing betreft is Epona paardensport niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de koper.

 

 

Artikel5: Betaling

 

5.1Bij het bevestigen van uw bestelling heeft U op internet de keuze tussen verschillende beveiligde betalingsmogelijkheden beheerd door CCV Wij geven U ook de mogelijkheid te betalen via overschrijving op onze bankrekening. Zoals klaar en duidelijk aangegeven op internet zullen de producten slechts opgestuurd worden na het ontvangen van uw volledige betaling op onze rekening..

Behalve een schriftelijk akkoord van het bedrijf zijn alle producten en bestelling in hun geheel te betalen voor expeditie..

Wij behouden het recht een bestelling of levering te verlaten in geval de betaling niet binnen is en dit zonder opzeg.

 

Artikel 6: Levering

 

6.1De koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven.

Producten zullen worden geleverd door de vervoerder aangeduid door Epona paardensport, tenzij anders overeengekomen.

 

6.2 De leveringskosten zijn voor rekening van de koper. Tenzij anders wordt vermeld,
Let op! Als een verkoop wordt ontbonden vervallen de ev. gratis verzendkosten.
 

6.3De levering zal pas plaats vinden wanneer alle bestelde producten bij Epona paardensport in voorraad zijn. Niettemin spant Epona paardensport zich in om de producten zo snel mogelijk te leveren.

 

6.4Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de koper de overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de koper, noch Epona paardensport de andere partij te vergoeden.De koper dient Epona paardensport per e- mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de overeenkomst.

Na ontvangst van de e-mail, zal Epona paardensport het door de koper reeds betaalde factuurbedrag aan de koper terugbetalen.

 

6.5 Alle pakjes die we verzenden zijn gecontroleerd en in perfecte staat.

Terug sturen van een artikel is op kosten van de klant.

Het ligt aan de klant een eventueel probleem van schade door te geven, bij ontvangst van zijn pakje. Hiervoor moet hij een klacht indienen per aangetekend schrijven bij het transportbedrijf binnen de 8 dagen vanaf de ontvangst van het pakje.

 

6.6In geen geval is Epona paardensport aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

 

 

Artikel 7: verantwoordelijkheid

 

7.1 Wij hebben of het nu gaat over bestelling levering of betaling slechts een rol van tussenpersoon. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele internet problemen zoals het onderbreken van de service, de aanwezigheid van een virus en dergelijke. 

De overdracht van eigendom van de producten zal alleen plaats hebben na een totale regeling van de nog openstaande rekeningen.

 

Artikel8: Garantie

 

8.1 Wij passen de wettelijke garantie toe.

In geval van een toepassing van garantie moet de aankoper steeds contact opnemen met onze dienst na verkoop om kennis te nemen van de details van de garantie.

Op het moment dat het defecte product bij onze dienst na verkoop wordt gecontroleerd zal dit door ons worden gerepareerd of bij de fabrikant worden teruggestuurd.

Het terugsturen van uw product hangt dan af van de reparatieperiode van de fabrikant en wij kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor nodige reparatietermijn. Koper moet altijd het aankoopbewijs meesturen als bewijs van datum en aankoop.

 

Artikel9: Overmacht

 

9.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun

rekening komt.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Epona paardensport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Epona paardensport niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf of leveranciers van Epona paardensport worden daaronder begrepen.

9.3 Epona paardensport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Epona paardensport zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

9.5 Voorzoveel Epona paardensport ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Epona paardensport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 10- KLACHTENREGELING

 

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

10.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst

en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

10.4 Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer moet worden ingediend via een klachtenformulier van Epona paardensport.| Meer